Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący lub zamiennie klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego NutiCenter Agnieszka Kozioł-Kozakowska
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego na stronie www.nutri-baby.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nutri-baby.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar –e-kursy, e-booki prezentowane w Sklepie Internetowym;

 1. e-book – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w Sklepie.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NutriCenter a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nutri-baby.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w sklepie internetowym lub który posiada tam już swoje konto.
  4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego na zakup towaru oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.

  5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Działu II Regulaminu, Klient zamawia towar za pośrednictwem Sklepu stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych poniżej:
  2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie www. określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
  3. Klient dokonuje zamówienia towaru zaznaczając wybrany przez siebie towar za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia.

Zastrzega się przy tym (patrz Dział V Regulaminu), że przy każdym tytule ebooka, oferowanego Klientowi, Sprzedawca zamieszcza w sklepie dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w rubryce „Wyślij”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. Płatność winna zostać dokonana on-line, zasady płatności on-line określone zostały na stronie przelewy24 – Centrum płatności online.  Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
6. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając – w miejsce potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub linku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

Dział IV. Cena  i sposoby płatności

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” towaru jest podana na stronie sklepu obok towaru. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
  2. Sprzedawca podaje na stronie sklepu, stosownie do pkt 1 powyżej, ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
  3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
  4. Na dedykowanych stronach internetowych, w odniesieniu do składanych zamówień, stosowane są następujące sposoby płatności:

  a) płatność za pomocą bankowości internetowej – podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24, wg instrukcji wskazanych na dedykowanej stronie internetowej.

Dział V. Licencja na korzystanie z Towaru.

 1. Każdy towar oferowany za pośrednictwem Sklepi stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem sklepu Towaru, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
  3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z Towaru, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych Towarów.
 2. W odniesieniu do e-booka licencja na korzystanie z Towaru objętego jego treścią może zawierać postanowienia doprecyzowujące zakres licencji podanych na stronie Sklepu obok ebooka, takich w szczególności, które określają:
  – dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;
  – sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
  – brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany;
  – prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
  – termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
  – inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka).
  5. Licencja na korzystanie z zakupionego Towaru
  – umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie Księgarni, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
  6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
  7. Klient, który zakupił Towar, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
  8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
  9. Dana licencja na korzystanie z Towaru umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.

Dział VI. Zabezpieczenia ebooka

 1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie ebooka.
  2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  d) dowolna rozdzielczość ekranu,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danym ebooku na stronie sklepu lub na stronie podanej w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać nic innego:
  – przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupionego ebooka jest konieczne połączenie z Internetem,
  – do czytania ebooków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie ebooków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format.
  4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”.
  2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
  – zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
  – gdy pobrał zamówionego ebooka.
  3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dział IX. Reklamacje

1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@nutri-baby.pl, w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy:
– pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony,

2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów.

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ebooka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  10. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
  11. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
  a). które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
  b). które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział XI. Postanowienia końcowe.

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
  2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach ebooka objętego przedmiotem Umowy.
  4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
  5. Umowa podlega prawu polskiemu.
  6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www.nutri-baby.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
  7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
  8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów.
  9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.